ارسال مقالات تا تاریخ 30 مهر 98 تمدید گردید

-اطلاعات کنگره

  • آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 مهر 1398

  • اعلام نتایج داوری مقالات: به زودی اعلام میگردد

  • برگزاری کنگره: آبان ماه 1398
Go to top